Auxiliars administratius.Questionaris. Corporacions Locals

49,00

Sin impuestos: 47,12

Autor/es
Rico Romero, Joquin
Garau Alberti, Cristina
Parreño, Marta
ISBN13
9788491476764
ISBN10
8491476768
Tipo
LIBRO
Páginas
413
Año de Edición
2019
Idioma
castellano
Encuadernación
Rústica
Editorial:
CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Disponibilidad:
Disponible

No puntuado
Opinar
Aquest volum de Qüestionaris forma part de la col?lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives d?accés a la subescala d?Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals de Catalunya, amb l?objectiu de facilitar a l?opositor la tasca d?obtenir un lloc en la plantilla de qualsevol ajuntament de la comunitat autònoma.
L'estructura d'aquest treball segueix una sistemàtica de progressiva assimilació i consolidació dels coneixements teòrics adquirits, a través de la inclusió de test de temes, test parcials i simulacres d?examen, del que resulta un total de més de 1.400 preguntes.
En pàgines interiors disposa de la informació necessària per a accedir a la versió online d'aquest qüestionari.

Índice:


 • Tema 1 La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional

 • Tema 2 Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El Defensor del Poble

 • Tema 3 La Corona. El Poder legislatiu. El Poder executiu. El Poder judicial

 • Tema 4 L?Administració Pública en l?ordenament espanyol. Administració de l?Estat. Administracions autonòmiques. Administració local. Administració institucional i corporativa

 • Tema 5 Principis d?actuació en l?administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Els principis de l?organització administrativa a la Llei 392015. Sotmetiment de l?Administració a la llei i el dret

 • Tema 6 Organització territorial de l?Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts

 • Tema 7 L?Estatut d?autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i les institucions d?autogovern.
  El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes
  Test Parcial (Temes 1 a 7)

  DRET ADMINISTRATIU


    • Tema 8 El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum

 • Tema 9 L?Administrat: concepte i classes. La capacitat de l?administrat i les seves causes modificatives. Actes jurídics de l?administrat. Peticions i sol?licituds. Col?laboració i participació dels ciutadans amb l?Administració. L?interessat

 • Tema 10 L?acte administratiu: concepte, classes i elements de l?acte administratiu. Motivació, notificació i publicació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul?lables i irregulars. Execució dels actes

 • Tema 11 El procediment administratiu. Principis generals. Fases. Silenci administratiu. Còmput de terminis. El procediment administratiu derivat de l?organització pròpia de la Generalitat de Catalunya

 • Tema 12 Recursos administratius. Concepte i classes. Peculiaritats en l?àmbit local. El recurs contenciós administratiu

 • Tema 13 La contractació pública. Contractes administratius i contractes privats. Classes de contractes. Configuració general de la contractació del sector públic. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes i compliment dels contractes administratius. Extinció dels contractes administratius

 • Tema 14 Formes de l?acció administrativa. Foment. Policia. El servei públic i les seves formes de gestió: la concessió

 • Tema 15 El Domini Públic. El Patrimoni privat de l?Administració

 • Tema 16 La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat de les autoritats i altre personal al servei de les administracions públiques

 • Tema 17 La potestat sancionadora. Principis generals: legalitat, tipicitat, irretroactivitat. Procediment sancionador: principis
  Test Parcial (Temes 8 a 17)

  RÈGIM LOCAL


    • Tema 18 L?Administració local. Concepte. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L?organització comarcal de Catalunya

 • Tema 19 La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Règims especials provincials. La província al règim local català. La vegueria

 • Tema 20 El municipi: concepte. Organització municipal. Competències i funcionament. Règims municipals especials

 • Tema 21 El municipi: elements. El terme municipal. La població. L?empadronament. Drets i deures dels veïns. Autonomia municipal i tutela

 • Tema 22 Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La Comarca. Entitats d?àmbit territorial inferior al municipi

 • Tema 23 Procediment administratiu local. El registre d?entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions notificacions

 • Tema 24 Funcionament dels òrgans col?legiats locals. Sessions. Debat i votació al Ple. Actes i certificacions d?acords. Impugnació d?actes i acords. Règim jurídic

 • Tema 25 Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d?elaboració i aprovació. Les llicències. Potestat sancionadora

 • Tema 26 La funció pública local i la seva organització. L?oferta pública d?ocupació. Sistemes de selecció

 • Tema 27 Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisicions i pèrdua. Règim d?incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat Social

 • Tema 28 Els béns de les entitats locals

 • Tema 29 Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. El pressupostos locals. La despesa pública local

 • Tema 30 Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures

 • Tema 31 Taxes. Contribucions especials. Preus públics

 • Tema 32 La Tresoreria de les entitats locals. Comptabilitat general. El control i la fiscalització. La gestió economicofinancera dels municipis de gran població
  Test Parcial 1 (Temes 18 a 32)
  Test Parcial 2 (Temes 18 a 32)

  SISTEMES D?INFORMACIÓ


    • Tema 33 Introducció a la comunicació. La comunicació humana. El llenguatge com a mitjà de comunicació. Diferència entre informació i comunicació. Tipus de comunicació. Atenció al públic. Acollida i informació a l?administrat. Els serveis d?informació administrativa. Administració Electrònica

 • Tema 34 El tractament i gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica

 • Tema 35 L?automatització d?oficines. Concepte i aplicacions. Sistemes físics i lògics. Arxiu i agenda electrònica. El concepte d?informàtica. Elements que configuren un ordinador. Sistema operatiu

 • Tema 36 Ofimàtica: concepte i aplicacions. Full de càlcul. Gràfics. Sistemes de tractament de textos. Bases de dades i telemàtica
  Test Parcial (Temes 33 a 36)

  MATÈRIES TRANSVERSALS


    • Tema 37 La Unió Europea i el Dret Comunitari. Les fonts del dret comunitari.
  Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El consell Europeu. El Parlament Europeu. El tribunal de Justícia. Altres institucions de la Unió Europea

 • Tema 38 La protecció de dades de caràcter personal. Llei Orgànica 151999, de 13 de desembre. L?autoritat Catalana de Protecció de Dades. Reglament (UE) 2016679, de 27 d?abril

 • Tema 39 Ètica i transparència dels poders públics. Valors ètics en les administracions catalanes. Transparència i accés a la informació pública. El Bon Govern. L?oficina antifrau de Catalunya
  Test Parcial (Temes 37 a 39)

  SIMULACRES D?EXAMEN
  Simulacre d?examen 1
  Simulacre d?examen 2
Etiquetas:

-            +

Nota: No se traduce HTML


Continuar

Información

Horario:
De Lunes a Sabados: 10:00-20:30h

C/Balmes 26
08007 / Barcelona /España
[Ver mapa]

Contacto

+34 93 317 05 78
+34 93 412 27 02
alibri@alibri.cat
alibri@alibri.es