Si, Acepto
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Leer más

Introducció a la teoria del dret

AA. VV. / Lucas, Javier de
Introducció a la teoria del dret

Introducció a la teoria del dret

Introducció a la teoria del dret

AA. VV. / Lucas, Javier de
24,00€
Disponible

Continguts:PRIMERA PART: CONCEPTE DE DRET Capítol 1 INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE DE DRET I. ALGUNES QÜESTIONS SOBRE LA DEFINICIÓ DEL DRET I.1. Notes Preliminars I.2. Problemes de definició I.2.a. Problemes d'ambigüitat I.2.b. Problemes de vaguetat ...
[Leer mas...]

Editorial
ISBN13
ISBN10
Tipo
Páginas
Año de Edición
Idioma
Encuadernación

Continguts:


PRIMERA PART:
CONCEPTE DE DRET

Capítol 1
INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE DE DRET
I. ALGUNES QÜESTIONS SOBRE LA DEFINICIÓ DEL DRET
I.1. Notes Preliminars
I.2. Problemes de definició
I.2.a. Problemes d'ambigüitat
I.2.b. Problemes de vaguetat
II. LES CONCEPCIONS DEL DRET. LA POLÈMICA ENTRE JUS-
NATURALISME I POSITIVISME JURÍDIC
III. DRET PÚBLIC I DRET PRIVAT
III.1. Qüestions preliminars
III.2. Possibles criteris de distinció
III.3. Notes sobre l'evolució de la relació
III.4. Valoració actual de la distinció

Capítol 2
DRET I ALTRES ORDRES NORMATIUS
I. INTRODUCCIÓ
II. DRET I ALTRES ORDRES NORMATIUS
III. DRET I USOS SOCIALS
IV. DRET I MORAL
IV.1. Les esferes de la moral
IV.2. Trets diferencials entre moral i Dret
IV.2.a. La diversitat de perspectives del Dret i de la moral
IV.2.b. L'exterioritat del Dret i la interioritat de la moral
IV.2.c. La tipicitat del Dret
IV.2.d. Dret i coacció
IV.2.e. La imperativitat-atributivitat del Dret
IV.2.f. Moral social i Dret
IV.3. Connexions entre Dret i moral
IV.3. a. La relació entre Dret i moral en el jusnaturalisme i
el positivisme jurídic
IV.3.b. El problema de l'obediència al Dret
IV.3.c. Objecció de consciència i desobediència civil

Capítol 3
DRET I SOCIETAT
I. INTRODUCCIÓ
II. EL LLOC DEL DRET EN LES RELACIONS SOCIALS
II.1. La societat com a sistema
II.2. Tipologia de les relacions socials
II.3. El Dret com a subsistema social
II.4. Dret i canvi social
II.4.a L'impacte del canvi social en el Dret
II.4.b. La influència del canvi jurídic en el canvi social
II.4.c. Canvis socials sense canvis jurídics
III. ANÀLISI FUNCIONAL DEL DRET
III.1. Aproximació al concepte de funció del Dret
III.1.a. Concepte objectivista de funció
III.1.b. Concepte subjectivista de funció
III.2. Les funcions del Dret: una tipologia
III.2.a. Funció d'integració social
III.2.b. Funció de resolució de conflictes
III.2.c. Funció d'orientació social o d'orientació de com-
portaments
III.2.d. Funció de tractament de conflictes
III.2.e. Funció de legitimació del poder
III.2.f. Funció distributiva
III.2.g. Funció educativa
III.2.h. Funció repressiva i funció promocional


Capítol 4
DRET I ESTAT
I. DRET I PODER
II. L'ESTAT DE DRET
II.1. Orígens i caràcters
II.2. Estat liberal de Dret
II.3. Estat social de Dret
II.4. Estat democràtic de Dret
II.5. Estat de Dret i Administració
II.5.a. L'Administració com a persona jurídica
II.5.b. Principis de l'activitat administrativa
II.5.c. Administració pública i democràcia
III. LA CRISI DE L'ESTAT NACIONAL


SEGONA PART:
ESTRUCTURA DEL DRET

Capítol 5
LA NORMA JURÍDICA
I. PRESCRIPCIONS I NORMES
II. L'ESTRUCTURA I CLASSES DE LES NORMES JURÍDIQUES
II.1. Introducció
II.2. El caràcter: normes imperatives i normes permissives
II.3. Consideració especial de les normes permissives
II.4. El contingut: normes abstractes i concretes
II.5. La condició d'aplicació: supòsit de fet i conseqüència jurí-
dica
II.6. Les classes de normes jurídiques segons l'autoritat
II.7. El/els subjectes normatius: normes generals i particulars
II.8. L'ocasió: marc territorial i temporal d'aplicació de les nor-
mes jurídiques
II.9. La promulgació: normes escrites i consuetudinàries
II.10. El problema de la sanció
III. NORMES DE CONDUCTA I NORMES D'ORGANITZACIÓ:
LLUR DIVERSA FUNCIÓ 


Capítol 6
EL DRET COM A ORDENAMENT JURÍDIC
I. LA NOCIÓ DE L'ORDENAMENT JURÍDIC
II. SOBRE LA UNITAT DE L'ORDENAMENT JURÍDIC
II.1. Introducció. La noció de validesa
II.2. La solució de la jerarquia normativa i la norma fonamental
(KELSEN)
II.3. El criteri de la regla de reconeixement (HART)
II.4. El criteri de reconeixement per part dels òrgans d'aplicació
III. SOBRE LA PLENITUD I LA COHERÈNCIA DE L'ORDENA-
MENT JURÍDIC
III.1. El problema de les llacunes i la seua integració
III.2. Les antinòmies i els seus criteris de resolució
IV. A PROPÒSIT DELS PRINCIPIS

Capítol 7
CONCEPTES JURÍDICS FONAMENTALS
I. INTRODUCCIÓ
II. PERSONALITAT JURÍDICA I CAPACITAT D'OBRAR
II.1. El concepte jurídic de personalitat
II.2. Persones físiques i persones jurídiques
II.3. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar
III. EL DEURE JURÍDIC
III.1. Introducció històrica
III.2. Concepte
III.3. Estructura
III.3.a. La solució de Kelsen
III.3.b. La concepció de Hart
III.3.c. Conclusió
IV. EL DRET SUBJECTIU
IV.1. Introducció
IV.2. El concepte de dret subjectiu
IV.2.a. El dret subjectiu com a producte històric i com a
tècnica-jurídica
IV.2.b. La dificultat de definir el dret subjectiu
IV.2.c. La negació del dret subjectiu
IV.2.d. La relació entre dret subjectiu i deure jurídic
IV.3. Les modalitats de dret subjectiu
V. L'ACTE JURÍDIC
V.1. L'acte jurídic
V.2. Invalidesa i ineficàcia dels actes jurídics
VI. LA RELACIÓ JURÍDICA
VII. EL NEGOCI JURÍDIC
VIII EL CONTRACTE
VIII.1. Introducció
VIII.2. Concepte i funció
VIII.3. Els nous tipus contractuals
VIII.3.a. Contractes en Massa
VIII.3.b. Contractes Normats
VIII.3.c. Contractes Forçosos
VIII.3.d. Els contractes administratius
IX. RESPONSABILITAT
IX.1. Concepte
IX.2. Tipus
IX.2.a. Directa i indirecta
IX.2.b. Objectiva i subjectiva
IX.2.c. Contractual i extracontractual
X. LA SANCIÓ
X.1. Introducció
X.2. Característiques de la Sanció
X.3. Tipus de Sanció
X.4. Diferència entre sancions civils i penals
XI. L'ANTI JURICITAT
XI.1. La concepció de Kelsen
XI.2. Observacions crítiques al model kelsenià
XI.2.a. La crítica de Hart al plantejament kelsenià
XI.2.b. Altres problemes derivats del plantejament kelsenià
XI.2.c. El problema de la norma penal
XII. EL DELICTE


TERCERA PART:
CREACIÓ, INTERPRETACIÓ, APLICACIÓ DEL DRET

Capítol 8
FONTS DEL DRET
I. CONCEPTE DE FONTS DEL DRET
I.1. Normes sobre la producció jurídica
I.2. Principis de relació entre normes en l'ordenament espanyol
II. EL SISTEMA DE FONTS EN L'ORDENAMENT JURÍDIC ES-
PANYOL
III. LA CONSTITUCIÓ
III.1. Aproximació al concepte de Constitució
III.1.a. Caràcter polític o jurídic de la Constitució
III.1.b. Constitució en sentit material i formal
III.1.c. Caràcter rígid o flexible de la Constitució
III.2. Funcions de la Constitució
III.2.a. La Constitució com a norma suprema
III.2.b. La Constitució, font directa dels drets fonamentals
III.2.c. La Constitució com a norma que regula l'estructura,
les competències i els procediments de les institu-
cions
III.2.d. La Constitució com a element de Legitimitat
III.3. La Constitució espanyola de 1978
IV. EL BLOC DE CONSTITUCIONALITAT
V. LA JURISPRUDÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
COM A FONT DE DRET
VI. ELS TRACTATS INTERNACIONALS
VII. EL DRET COMUNITARI EUROPEU
VII.1. Fonts del Dret Comunitari
VII.2. Les relacions entre el Dret comunitari i els Drets dels Estats
membres
VIII. LES FONTS DEL TÍTOL PRELIMINAR DEL CODI CIVIL
IX. LA LLEI EN L'ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL
IX.1. Els límits de la llei en l'ordenament jurídic espanyol
IX.2. La diversitat de tipus de llei
IX.2.a. Les lleis orgàniques
IX.2.b. Els Estatuts d'Autonomia
IX.2.c. Les lleis autonòmiques
X. ELS DECRETS LLEI
XI. ELS DECRETS LEGISLATIUS
XII. ELS REGLAMENTS
XIII. EL COSTUM
XIV. PRINCIPIS GENERALS DEL DRET I EQUITAT
XV. LA JURISPRUDÈNCIA
XV.1.. Sistema continental i sistema anglosaxó
XV.2. La naturalesa de la decisió judicial
XV.3. Vies per a la creació judicial del Dret
XV.4. El valor de la jurisprudència com a font del Dret en l'orga-
nització jurídica espanyolaCapítol 9
SOBRE LA INTERPRETACIÓ JURÍDICA
I. CREACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL DRET
I.1. El model tradicional
I.2. Crítica
I.2.a. Pressupòsits: l'activitat del jurista com a decisió
guiada pel raonament jurídic i vinculada al marc
normatiu
I.2.b. Decisió jurídica i justificació racional. L'argumen-
tació jurídica
I.2.c. Un altre model d'interpretació jurídica
II. SOBRE LA INTERPRETACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ
II.1. Interpretació &laqno;de» la Constitució
II.2. Interpretació &laqno;des de» la Constitució


QUARTA PART:
FINS DEL DRET

Capítol 10
JUSTÍCIA I VALORS JURÍDICS
I. JUSTÍCIA I DRET
II. TEORIES DE LA JUSTÍCIA
III. A VOLTES AMB EL CONTINGUT
IV. ELS VALORS JURÍDICS
IV.1. Els valors superiors
IV.2. El valor llibertat
IV.3. El valor igualtat
IV.4. El pluralisme polític
IV.5. El valor solidaritat
IV.6. El valor seguretat jurídica

Capítol 11
ELS DRETS HUMANS
I. NOTES PRELIMINARS
II. LA GÈNESI HISTÒRICA I DOCTRINAL DELS DRETS HUMANS
III. LES PRIMERES DECLARACIONS DE DRETS
IV. ELS DRETS ECONÒMICS, SOCIALS I CULTURALS
V. INTERNACIONALITZACIÓ DELS DRETS HUMANS
VI. PLANTEJAMENTS ACTUALS DEL PROBLEMA
VII. ELS DRETS FONAMENTALS
VII.1. Característiques generals
VII.2. La regulació constitucional
VII.2.a. Diferents instruments de positivació
VII.2.b. La protecció específica d'alguns drets


APÈNDIX:
SOBRE ELS SABERS JURÍDICS

Capítol 12
CIÈNCIA DEL DRET, CIÈNCIES JURÍDIQUES, SOCIOLOGIA DEL DRET,
FILOSOFIA DEL DRET
I. VISIÓ GENERAL DELS ANOMENATS SABERS JURÍDICS
II. LA CIÈNCIA DEL DRET
II.1. Introducció
II.2. Sobre la cientificitat de la Ciència del Dret
II.3. L'estructura de la Ciència del Dret
II.3.a. Caracterització i funcions de la dogmàtica jurídica
II.3.b. El Dret comparat
II.3.c. La teoria general del Dret
II.4. Ciència del Dret i ciències jurídiques
III. ESPECIAL CONSIDERACIÓ DE LA SOCIOLOGIA DEL DRET
III.1. Antecedents
III.2. Fundació
III.3. Temes de la Sociologia del Dret. Sociologia del Dret teòrica
i empírica
IV. LA FILOSOFIA DEL DRET
IV.1. La Filosofia del Dret com a reflexió sobre el sentit del Dret
IV.2. Problemes de la Filosofia del Dret
IV.3. Relacions de la Filosofia del Dret amb la Ciència i la Socio-
logia jurídiques